Veelgestelde vragen

We krijgen veel vragen binnen. Dit zijn de meest voorkomende.

Over geur

De meeste meldingen die wij ontvangen worden gekoppeld aan PM2. Voorheen namen we vooral maatregelen ‘end of pipe’, dus aan bij de uitlaten van de PM2, maar sinds de komst van Smurfit Kappa zijn we met diverse  specialisten gaan werken aan bronmaatregelen tot vermindering van geur, zowel in hoeveelheid als in intensiteit. Metingen tonen aan dat we goede vooruitgang hebben geboekt en belangrijk hierbij is dat vele omwonenden aangeven ook een positieve verandering van geur waar te nemen. Tijdens het webinar van 29 juni 2022 is dit breed bevestigd.

Er is uitgebreid onderzocht wat er exact in de lucht zit en ook in welke hoeveelheden. De geur uit onze fabriek is te typeren als een natte papiergeur.

Het warmteterugwinningsproject had als hoofddoel verminderen van geur. Daarbij is het zowel een economisch goed project als een energie- en  milieutechnisch verstandig project, aangezien proceswarmte wordt binnengehouden. Dat is positief in tijden waarin energie schaars en kostbaar is.

We gaan stap voor stap door met verbeteringen. Heat recovery (warmte terugwinning) was niet de eerste geurmaatregel die we troffen in onze processen. PM1 en een gedeelte van PM2 waren al uitgerust met warmte-terugwinninginstallaties. PM2 heeft verdere optimalisatie mogelijkheden voor warmteterugwinning bij de nadroogpartij.

Voor een fabrieksstop worden tientallen externe bedrijven ingezet en zijn er veel extra monteurs op het terrein. Het zal niet mogelijk zijn werk te plannen op de stand van de windrichting omdat het onderhoud lang vooraf (soms wel één jaar vooraf) moet worden afgesproken met deze bedrijven.

AWZ geurhinder kan ontstaan door een ongewenste technische storing waardoor het bacteriële evenwicht in de bassins wordt ontregeld. Overkapping van de AWZ beluchtingsbassins is een toekomstige optie die momenteel bestudeerd wordt.

Warmteterugwinning geeft voor zover ons nu bekend, niet meer geurhinder, maar juist 50% minder geurhinder. Parenco verricht metingen aan de bronnen en we kunnen een snuffelcampagne opzetten en ook op leefniveau metingen verrichten. Daarbij vergelijken we de voor-en-na situatie.

Wij melden dit via nubijparenco.nl en zullen dit ook actief doen bij onderhoudswerk waarbij geurhinder kan ontstaan.

De grote onderhoudsstops worden ruim vooruit in de tijd gepland. Of het volgende groot onderhoud anders gepland kan worden, gaan wij bekijken.

SKP krijgt zeer uiteenlopende reacties van ‘nul’ overlast tot boosheid over geurhinder. Parenco blijft doorgaan met diverse geurmaatregelen, maar wanneer het voor het gehele dorp op elk individueel niveau acceptabel is, is erg lastig te zeggen. Parenco is van mening dat we verbeteringen meetbaar doorvoeren en stappen vooruit zetten. We moeten er blijvend aan werken.

Door verbeteringen van het proces bij uit/aanzetten van machines is er tijdens een geplande stop weinig geurhinder. Als de machine ongepland stil staat i.v.m. storing moeten we het doen met de windrichting van dat moment. Dat is niet te voorzien.

M.b.t. geur: In 2016 bij PM2 opstart als verpakkingspapiermachine had Parenco vrijwel uitsluitend kennis van productie van publicatiepapier. Maar sinds 2018 is Parenco onderdeel van verpakkingsproducent Smurfit Kappa en hebben we veel geleerd over verpakkingspapier. Die kennis nemen we mee bij een eventuele ombouw van PM1. Parenco kan met Smurfit Kappa achter zich, ook qua investeringen, vanaf de start de juiste keuzes maken.

Over de toekomst

Ultradiepe geothermie is een techniek die in Nederland nog niet wordt toegepast. Er zal nog veel tijd overheen gaan voordat het realiteit wordt, maar het wordt vanuit diverse belanghebbenden wel aangejaagd omdat UDG toch goede kansen geeft. Of het veilig en haalbaar is, daarvoor is nog veel onderzoek nodig.

Op hoofdlijnen zijn er twee alternatieven die momenteel onderzocht worden in het kader van de MER en revisieverguningsaanvraag: Doorgaan met grafisch papier en  verpakkingspapier, of uitsluitend produceren van verpakkingspapier. Elk scenario vraagt om uitwerking van verschillende milieuaspecten. Deze onderzoeken lopen op dit moment. Daarom is het nu nog te vroeg om een voorkeursscenario vast te stellen.

M.b.t. geur: In 2016 bij PM2 opstart als verpakkingspapiermachine had Parenco vrijwel uitsluitend kennis van productie van publicatiepapier. Maar sinds 2018 is Parenco onderdeel van verpakkingsproducent Smurfit Kappa en hebben we veel geleerd over verpakkingspapier. Die kennis nemen we mee bij een eventuele ombouw van PM1. Parenco kan met Smurfit Kappa achter zich, ook qua investeringen, vanaf de start de juiste keuzes maken.

Ultradiepe geothermie is geen onderdeel van de revisievergunningsaanvraag, maar we kunnen hier in het algemeen iets over zeggen.

Er is door de Nederlandse staat een eerste seismisch onderzoek gedaan in Renkum. Daaruit bleek dat geothermie in Renkum succesvol zou kunnen worden. Hiervoor is nog veel meer (o.a. 3D) seismisch onderzoek nodig, bij goede uitkomsten gevolgd door een onderzoeksboring. Dat gaat nog een lange tijd duren. De zekerheid dat het succesvol zou kunnen zijn moet eerst worden onderbouwd met veel meer onderzoeken.

Zie ook: Geothermie

Over water

Al vanuit het verleden pompt Parenco bronwater op met één watersysteem voor de productie van publicatiepapier. We werken nog op dat systeem om ‘wit’ grafisch papier te maken op PM1. Bronwater is daarvoor noodzakelijk. Echter richting de toekomst onderzoeken we de toepassing van Rijnwater. Indien Parenco op twee machines verpakkingspapier zou gaan produceren, dan neemt de behoefte aan bronwater sterk af, met wel 70- 80% en dat wordt vervangen door Rijnwater. Wij gebruiken het water zo’n 9 keer in onze processen. Maken het schoon en pompen na gebruik schoon water terug in de Rijn.

Zie ook:Watergebruik