Nieuws

Eindadvies Milieu Effect Rapport

Cover voor Eindadvies Milieu Effect Rapport

Aan het einde van het jaar 2023 heeft Smurfit Kappa Parenco (SK Parenco) haar aangepaste Milieu Effect Rapport (MER) ingediend. Het MER hoofdrapport en de 18 ondersteunende deelrapporten zetten uiteen wat de milieuimpact is van de toekomstplannen van SK Parenco. Het complete MER is onderdeel van de ingediende vergunningsaanvraag.

In opdracht van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en in samenspraak met SK Parenco, is dit MER door de onafhankelijke Commissie MER beoordeeld. Hoofdpunten in het eindadvies van de Commissie zijn:

 • De leesbaarheid en navolgbaarheid zijn duidelijk verbeterd ten opzichte van de eerste versie van het MER. Hoewel er in beperkte mate inhoudelijke opmerkingen zijn, blijkt dat de milieuaspecten voldoende behandeld zijn.
 • Aanvullend heeft de Commissie nog enkele adviezen gegeven ter verbetering van de onderzoeken.
  • De milieueffecten van de twee fasen waaruit het voorkeursalternatief bestaat zijn nog niet navolgbaar genoeg te lezen in het MER
   • Deze effecten zijn wel eenduidig weergegeven in de revisievergunningaanvraag die door SK Parenco is ingediend. De Commissie had echter graag gezien dat dit ook in het MER eenduidig was omschreven. Hierbij is:
    • Fase 1: doorgaan met grafisch papier op papiermachine PM1 en verpakkingspapier op papiermachine PM2;
    • Fase 2: 100% verpakkingspapier op beide papiermachines.
  • Positieve gevolgen van vermindering onttrekking grondwater nog niet voldoende onderzocht
   • In de onderzoeken naar de gevolgen van het minder onttrekken van grondwater vraagt de Commissie SK Parenco nog meer onderzoek te doen naar wat eventuele vernatting van de Veluwe voor effect zou kunnen hebben op enkele habitatsoorten.
    Doordat de omgeving van SK Parenco zorgen heeft geuit over de verdroging van de nabijgelegen beekdalen, is SK Parenco’s prioriteit geweest te bepalen of en in welke mate vermindering van grondwaterverbruik zou kunnen leiden tot minder verdroging van de beekdalen. De door SK Parenco onderzochte gevolgen van vernatting zullen nog nader worden aangevuld.  

Het eindadvies van de Commissie geeft SK Parenco aanleiding om nog een aanvulling op het MER in te dienen, waarin het advies van de Commissie wordt meegenomen. Daarmee wordt het MER definitief.

Revisievergunningaanvraag

Via deze link kunt u ter informatie de volledige, op 31 december 2023, ingediende vergunningsaanvraag lezen met een duidelijke uiteenzetting van fase 1 en 2. Hieruit blijkt dat SK Parenco een vergunningaanvraag heeft ingediend waarin voor alle milieuaspecten een (sterke) verbetering wordt gerealiseerd dan wel de impact gelijk blijft ten opzichte van de huidige vergunningen.

De steeds terugkerende vraag over het aanscherpen van de vergunningen van SK Parenco wordt hiermee beantwoord. SK Parenco vraagt beduidend lagere vergunningsruimtes aan en zal in de praktijk blijven streven naar verdere verlaging van haar milieu-‘voetafdruk’.

De revisievergunningsaanvraag ligt inmiddels ruim twee maanden voor ter beoordeling bij de ODRN. Tot het moment dat de revisievergunning is verstrekt blijven de huidige vergunningen van kracht.

Hoe verder?

SK Parenco dankt de Commissie MER voor haar uitgebrachte advies en zal met de ODRN in gesprek gaan om uiteindelijk te komen tot een juist en duurzaam stelsel van vergunningen.